top of page
20452067_1988723138025082_34231589691589

חינוך ותעשיה

Education& industry

עידן טכנולוגי - חינוך ותעשיה...

 

הייחוד שלנו בעידן טכנולוגי הוא היכולת של התעשיה להשפיע על החינוך ושל החינוך להשפיע על התעשיה.

מה אנחנו עושים ואיך זה הולך יחד?

> ליווי של עבודות גמר לתלמידי התיכון מתוך נושאים משולחן העבודה של מהנדסי 'גבעסול'.

> שילוב של תלמידי התיכונים עם מהנדסי הפיתוח של 'גבעסול', בבניית אבי טיפוס ובדיקות ראשוניות של מוצרים חדשניים.

> ליווי אנשי חינוך בתהליכי ייצור.

> חשיפת עולם התעשיה לאנשי חינוך.

> תעסוקה לאנשים עם מוגבלות במפעלי התעשיה של הקבוצה.

bottom of page